^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Projekt systemowy realizowany ze środków Unii Europejskiej

W okresie od 01.01.2013r.-31.12.2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt pn. „Twój los w Twoich rękach” realizowany był po raz szósty (od 2008r.) .

Czytaj więcej: Projekt systemowy realizowany ze środków Unii Europejskiej

Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

GOPS otrzymał dotację ze środków budżetu państwa na zatrudnienie dwóch asystentów rodzinnych (zostały wypełnione obowiązki gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).  GOPS zatrudniał 2 asystentów rodziny, którzy objęli opieką 22 rodziny. 

Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku.

GOPS otrzymał dotację ze środków budżetu państwa na doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Tucznej w celu wzbogacenia ofert zajęć programowych.
 
Zakupiono materiały plastyczne, gry i sprzęt sportowy (m.in. piłki i siatki do gry ręcznej, nożnej, siatkowej, kosza, stół do ping ponga, stół cybergraj, rowery, narty, sprzęt multimedialny (projektor), książki edukacyjne, encyklopedię, wyposażenie (krzesła,  komody, półki).

Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

Pracownicy socjalni  zorganizowali akcję zbiórki żywności w sklepach na terenie gminy Tuczna. Zebrane dary w formie paczek żywnościowych zostały przekazane dla 10 osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-życiowej.