^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Mieszkanie Chronione w Tucznej

 
I.
1. Mieszkanie Chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
2. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie  wymaga usług w zakresie świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej placówkę opiekuńczo wychowawczą , rodzinę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich i uchodźcy.
3. Mieszkanie Chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w  środowisku, w integracji  ze społecznością lokalną.
 
II.
1. W gminnym zasobie mieszkaniowym wydziela się lokale przeznaczone  na mieszkania chronione zwolnione z opłat czynszowych. 
2. Dysponentem mieszkań chronionych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej.
3. Mieszkanie chronione nie podlega wykupowi, wynajmowaniu i odstępowaniu innym osobom.
 
III. 
1. Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym obejmuje:
a) Oddanie do dyspozycji samodzielnego pokoju wraz z oświetleniem i ogrzewaniem.
b) Korzystanie ze wspólnej kuchni, łazienki, przedpokoju i otoczenia.
c) Zapewnienie opieki i usług socjalnych według potrzeb.
d) Zapewnienie niezbędnej pomocy w sprawach życiowych według potrzeb
e) Obsługę w zakresie bieżącej administracji mieszkaniem.
 
IV.
1. Wyposażenie mieszkania w niezbędny sprzęt stosowny do zamieszkania należy do obowiązków mieszkańca.
2. Sprzęt o którym mowa w ust.1 powinien zapewniać bezpieczne warunki zamieszkania wszystkich mieszkańców.
 
V.
1. Zasiedlenie mieszkania chronionego odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.
2. Osoby zamieszkujące w Mieszkaniu Chronionym podlegają zameldowaniu zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 (Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.). 
 
VI.
1. W Mieszkaniu Chronionym może zamieszkiwać tylko osoba wymieniona w decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej.
2. Osoba zamieszkująca w Mieszkaniu Chronionym a zmieniająca stan cywilny poprzez, zawarcie związku małżeńskiego  zobowiązana jest do opuszczenia mieszkania w terminie ustalonym z Kierownikiem Ośrodka. 
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2  dotyczy również osób pozostających w konkubinacie.
 
VII.
1. Osoba zamieszkująca Mieszkanie Chronione nie ponosi opłaty za pobyt w mieszkaniu, jeżeli dochód tej osoby nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
2. Wysokość odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym ustala się na podstawie faktycznych kosztów eksploatacji mieszkania. 
3. Odpłatność za pobyt w Mieszkaniu Chronionym ustala się procentowo w zależności od kryterium dochodowego ustalonego zgodnie  z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej według poniższej tabeli:
 
Kryterium dochodowe Wysokość odpłatności
powyżej 100% do 150% 10% odpłatności
powyżej 150% do 200% 20%
powyżej 200% do 300% 30%
powyżej 300% 40%
 
4. Opłaty za pobyt w Mieszkaniu Chronionym dokonuje sie w terminie i na zasadach określonych w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie w postaci pobytu w Mieszkaniu Chronionym.
5. Nie regulowanie ustalonych opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym  podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
VIII.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zamieszkałej w Mieszkaniu Chronionym, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej  może w drodze decyzji administracyjnej częściowo lub całkowicie zwolnić tą osobę z odpłatności  za pobyt w Mieszkaniu Chronionym. 
2. Częściowe zwolnienie z odpłatności może być udzielone , jeżeli zachodzą szczególne okoliczności takie jak np. stan zdrowia, odpłatne kształcenie. 
3. Częściowe zwolnienie z odpłatności nie może przekroczyć 50% należnej opłaty.
4. Całkowite zwolnienie z odpłatności może być  udzielone tylko w przypadkach losowych. 
5. Zwolnienie całkowite lub częściowe z opłat może być  udzielone na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 
IX.
Szczególne zasady pobytu w Mieszkaniach Chronionych określa Regulamin mieszkań chronionych opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej.