^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

STRONA GŁÓWNA

 
W okresie od 01.01.2013r.-31.12.2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt pn. „Twój los w Twoich rękach” realizowany był po raz szósty (od 2008r.) .
 
Podstawowym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Tuczna zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Od początku realizacji projektu wsparciem objęliśmy 83 osoby.  Beneficjenci objęci zostali wsparciem finansowym, pracą socjalną i instrumentami aktywnej integracji w postaci kursów, szkoleń, wsparciem indywidualnym i grupowym w zakresie podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.
 
w 2013 roku projekt skierowany był do 19 osób, w tym 6 kobiet i 13 mężczyzn, mieszkańców gminy (bezrobotnych, rolników), którzy korzystali ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, marginalizacji.   W ramach projektu finansowane były dwa etaty dla pracowników socjalnych. Projekt realizowany był w oparciu o kontrakty socjalne. Kontrakty socjalne zostały zawarte z 19 uczestnikami. 
W ramach zawartych kontraktów socjalnych uczestnicy otrzymali wsparcie zawodowe, gdzie celem było nauczenie się poruszania po rynku pracy, umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych; poradnictwo indywidualne w zakresie kompetencji życiowych nastawione na indywidualne konsultacje by uczestnik poznał swoje słabe strony i wyrównywał zdiagnozowane braki, dysfunkcje, indywidualne poradnictwo zawodowe miało na celu wypracowanie wspólnie z doradcą zawodowym ścieżki rozwoju uczestnika, wskazanie mu odpowiedniego zawodu, sfinansowanie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.
 
Szkolenia i kursy z jakich skorzystali beneficjenci w 2013 roku:
 
1. Agent celny
2. Cukiernik
3. Opiekunka osób starszych
4. Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
5. Prawo jazdy kat. B, C, C+E, D
6. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
7. Operator koparko-ładowarki
8. Operator wózka widłowego
9. Drwal-operator pilarki
10. Z pośród uczestników projektu 1 osoba odbyła w GOPS trzymiesięczną praktykę zawodową.