^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Informacja WAŻNE DLA PRACODAWCÓW!

WAŻNE DLA PRACODAWCÓW!

 
Zgodnie z obowiązującą (od 24 lutego 2022r.) ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdy obywatel Ukrainy, który ma zalegalizowany pobyt w Polsce może legalnie podjąć pracę u każdego pracodawcy bez żadnych dodatkowych formalności (np. zezwolenia, oświadczenia).

1.      Pracodawca ma jedynie obowiązek zgłosić (w formie powiadomienia) fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego pracę, poprzez system elektroniczny 
praca.gov.pl w ciągu 14 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.

2.      Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował  w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia - wystarczy powyższe powiadomienie złożone przez pracodawcę.
UWAGA !!! Powiadomienie podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy nie podlega opłacie.

 
W powiadomieniu, skierowanym do powiatowego urzędu pracy podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:

1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:

a.       nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,

b.      adres siedziby albo miejsca zamieszkania,

c.       numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,

d.      numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność  gospodarczą albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,

e.       numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,

f.       symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;

 

2) dane osobowe obywatela Ukrainy:

a.       imię (imiona) i nazwisko,

b.      datę urodzenia,

c.       płeć,

d.      obywatelstwo,

e.       rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,

f.       numer PESEL – o ile został nadany;

 

3) rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy;
4) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
5) miejsce wykonywanej pracy.