^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Bank Żywności Podprogram 2017 - efekty

INFORMACJA 27 czerwiec 2018 r.

Tuczna, 27-06-2018r.

 

INFORMACJA

 

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, że przy współpracy z  Zarządem Okręgowym Polskiego Komitet Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2017.

Program był realizowany od sierpnia 2017r. do czerwca 2018r. Pomocą żywnościową objęto 300 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie wydano 15t.384 kg. żywności co stanowi 3000 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej odbyły się trzy warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia  dla 45 osób.

Jednocześnie informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018r. i będzie trwać do czerwca 2019r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS Tuczna w dniach od 01-08-2018r. do 31-08-2018r., w celu złożenia odpowiednich dokumentów.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

•           1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

•           1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

        

Zarząd Gminy Polskiego Komitetu

Pomocy Społecznej w Tucznej

Ogłoszenie 25 czerwiec 2018 r.

Tuczna, 25-06-2018r.

 

OGŁOSZENIE

 

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, że rusza nowy nabór osób chętnych do korzystania z pomocy żywnościowej Podprogram 2018 z  Banku Żywności. Skierowania i oświadczenia przyjmowane będą od 01-08-2018r. do 31-08-2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

•           1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

•           1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

        Osoby zainteresowane uzyskaniem żywności i spełniające kryterium dochodowe zapraszamy do składania dokumentów.

 

GOPS Tuczna

Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej

Tuczna, 16-04-2018 r.

 

 

INFORMACJA

 

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż jest możliwość posiadania Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej (aplikacja na telefon). Aby uzyskać taką możliwość należy złożyć wniosek o elektroniczną wersję Karty Dużej Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznej.

     

Kiermasz Wielkanocny 2018

Działanie „AKTYWNE WŁĄCZENIE”

OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, iż w ramach Działania „AKTYWNE WŁĄCZENIE”  prowadzone  przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wraz z Lubelską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza  możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

·        Indywidualne Plany Działań – badanie predyspozycji zawodowych,

·        Wsparcie psychologiczno – motywacyjne,

·        Poradnictwo zawodowe,

·        Szkolenie na prawo jazdy C+E,

·        Język obcy branżowy,

·        Pośrednictwo pracy,

·        Staże zawodowe 3 miesięczne.

Wymagane wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, średnie niepełne, średnie maturalne.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej  do dnia  29-03-2018 r.

Klub Seniora Tuczna dokumenty rekrutacyjne

Informacja dot.

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 Projekt pt.: „Klub Seniora w Tucznej” nr projektu:  RPLU.11.02.00-06-0031/17współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez  Gminę Tuczna na podstawie Umowy nr 19/RPLU.11.02.00-06-0031/17-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dokumenty rekrutacyjne:

 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

2. Oświadczenie dotyczące danych osobowych

3. Formularz rekrutacyjny

4. Dokumentacja rekrutacyjna Klub Seniora w Tucznej


 

Informacja 16.11.2017 r.

Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, iż realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD 2017 )Podprogram 2017, którego celem  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej. Czas realizacji sierpień 2017 - czerwiec 2018.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności
do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1 268,00 dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 028,00 dla osoby w rodzinie

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tucznej współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Białej Podlaskiej.

W ramach Podprogramu 2017 objęto wsparciem 300 osób z terenu Gminy Tuczna.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w GOPS Tuczna pod nr tel.  83 377-10-01 oraz na  stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skargi i wnioski dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel: (83) 343 73 34. 


 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej...