^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Infolinia dot. szczepień

Informacja dzień wolny od pracy

O G Ł O S Z E N I E

 

            Na podstawie zarządzenia nr 7/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej z dnia 18 grudnia 2020 r. informuję, że dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. W nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach wymagających pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej proszę dzwonić na numer służbowy nr: 514667734.

 

                                                                  Kierownik

                                                                  Gminnego Ośrodka

                                                                  Pomocy Społecznej w Tucznej

                                                                  Małgorzata Zińczuk

Podziękowanie dla Koła Łowieckiego Nr 12 OGAR w Białej Podlaskiej

 

Pragniemy serdecznie podziękować  Panu Jerzemu Jakubiukowi Prezesowi i całemu Zarządowi  Koła Łowieckiego Nr 12 OGAR w Białej Podlaskiej za ufundowanie paczek w związku z Dniem Świętego Mikołaja dla 53 dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, objętych pomocą tut. Ośrodka. W dniu  8 grudnia 2020 r. paczki zostały osobiście przekazane  23 rodzinom przez  pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej.

W imieniu obdarowanych  dzieci serdecznie dziękujemy !

Jednocześnie życzymy wszystkim Państwu aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia upłynęły w rodzinnej atmosferze, radości i spokoju, a nadchodzący Nowy Rok spełnił wszystkie oczekiwania.

 

Kierownik GOPS Tuczna                         Wójt Gminy Tuczna

 Małgorzata Zińczuk                                Zygmunt Litwiniuk

Czytaj więcej...

Informacja Bank Żywności

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, że Gmina Tuczna realizuje rządowy program „Wspieraj Seniora” polegający na pomocy w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program

       Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

4. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior.Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

5. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
  • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

  • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
  • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
  • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej tel. 83 377 10 01.

KROK 3.

  • Przychodzi do Ciebie osoba, którą GOPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
  • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

  • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

STYPENDIA SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE

2020/2021

OKRES SKŁADANIA

WNIOSKÓW

OD 01.09.2020 DO 15.09.2020 R

W GOPS TUCZNA

KOMUNIKAT – ŚWIADCZENIA RODZINNE

KOMUNIKAT – ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem oraz z uwagi na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy informuję, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. zostaną wdrożone zmiany z zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej. Zmiany podyktowane są troską o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów, jak i wszystkich pracowników Ośrodka. Bardzo proszę, by w pierwszej kolejności korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną, z wykorzystaniem bezpiecznej bankowości internetowej oraz ewentualnymi konsultacjami.

Pobrane wnioski i formularze należy wypełnić w domu. Wzory wypełnionych wniosków dostępne są na naszej stronie w zakładce – Dokumenty GOPS.

Wniosków o świadczenie wychowawcze 500 + nie składamy, świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 r.

 

Interesanci będą obsługiwani pojedynczo. Przypominamy, by podczas wizyty w Ośrodku przestrzegać zasłaniania ust i nosa, zdezynfekować ręce, oraz zachować bezpieczny dystans. Prawidłowo wypełnione wnioski można składać bez kolejki do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy lub u pracownika dyżurującego, zachowując odległość min. 2 metry od drugiej osoby.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i odpowiedzialne dostosowanie się do obostrzeń.

W przypadku złożenia wniosku z pełną dokumentacją w okresie do 30.09.2020 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2020 r. zostaną wypłacone do dnia 30.11.2020 r., natomiast w przypadku złożenia wniosku z pełną dokumentacją od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. zostaną wypłacone w terminie do 31.12.2020 r.

Rodzice, których dzieci od września 2020 r. rozpoczynają naukę w „zerówce”   mają możliwość uzyskania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, w tym celu osoby powinny złożyć wniosek w terminie do 31.10.2020 r.

Rodzice, których dzieci w 2020 r. ukończyły szkołę podstawową i kontynuują dalej naukę mają możliwość uzyskania dodatku do zasiłku rodzinnego na tzw. DOJAZD lub ZAMIESZKANIE, w tym celu aby uzyskać dodatek na wrzesień i październik br. należy złożyć wniosek w terminie od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r.

Osoby, które pobierają św. rodzinne przedkładają tylko zaświadczenie dziecka ze szkoły – (zaświadczenie wystawione powinno być najwcześniej z datą wrześniową), dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie prowadzonym przez podmiot publiczny– (dotyczy osób ubiegających się o dodatek na zamieszkanie).

 Osoby, które nie pobierają świadczeń rodzinnych winny złożyć pełną dokumentację.

Aby odbieranie od Państwa wniosków odbywało się sprawnie prosimy aby składane wnioski były w całości wypełnione i posiadały kompletną, wymaganą dokumentację. W związku z powyższym przypominamy o konieczności kompletowania informacji o zmianie dochodów w okresie od 01-01-2019 do chwili obecnej (umowy o pracę, świadectwa pracy, pity 11 i 37). Ponadto zaświadczenie Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2019 r., nr konta, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, wyroki sądowe, zaświadczenia ze szkół (z datą najwcześniej wrześniową itp.)

 

 

 

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (0-83) 377-10-01

 

OGŁOSZENIE Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020

OGŁOSZENIE

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej od 3.08.2020r.  rozpocznie kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Tuczna do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa. Pomoc żywnościowa może być przekazana osobom spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową osoby lub rodziny  (dochody za lipiec 2020).

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 03.08.2020 do 31.08.2020

W związku z pandemią  koronawirusa  SARS-CoV-2 i wynikającymi z tym zagrożeniami osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy, zapraszamy do zgłaszania się pod numerem telefonu: 83 3771001 w celu kwalifikacji do programu oraz wydania skierowania do otrzymania żywności.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych:

Od listopada 2020 do lipca 2021