^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Zarządzenie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO asystent rodziny

                                                                                                           Tuczna, dnia 04.01.2023r.

GOPS.110.1.2023

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej

ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny

 

1. Stanowisko: asystent rodziny

2. Wymiar etatu: ½ etatu

     Asystentem rodziny może być osoba, która 

     a)  posiada:

• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

• wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U.                                      z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

b)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

c)  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)  posiada obywatelstwo polskie;

f)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. wymogi pożądane:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy                       o pomocy społecznej

b) wysoka kultura osobista

c) znajomość obsługi komputera i programów biurowych

d) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres

e) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

f) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi                   jednostkami i instytucjami,

g) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy , kreatywność

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) nieposzlakowana opinia,

j) umiejętność pracy w grupie,

k) Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny                                                          i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu                         umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach                                             psychoedukacyjnych;

k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach oraz sporządzanie sprawozdań;

q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami,                      których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

5. Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

a)  podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania),

b) CV; List motywacyjny

c) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;

d) Oświadczenie o niekaralności;

e) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;

f) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;

g) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

i) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a) Termin składania dokumentów: do dnia 11.01.2023r. do godziny 15:00.

b) Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”  w terminie do dnia 11.01.2023r. do godziny 15:00.

c) Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.

d) Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

e) Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie GOPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

f) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (https://www.bip.tuczna.ops.pl/, https://ugtuczna.bip.lubelskie.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej i Urzędu Gminy Tuczna

 

 

Załączniki:

1.         Kwestionariusz osobowy z informacją RODO

Informacja stypendium szkolne 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej przypomina o konieczności składania oświadczeń o dochodach za okres styczeń- czerwiec 2022 r niezbędnego do przyznania stypendium szkolnego.

Termin składania oświadczeń

01.06.2022 -10.06.2022

Informacja WAŻNE DLA PRACODAWCÓW!

WAŻNE DLA PRACODAWCÓW!

 
Zgodnie z obowiązującą (od 24 lutego 2022r.) ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdy obywatel Ukrainy, który ma zalegalizowany pobyt w Polsce może legalnie podjąć pracę u każdego pracodawcy bez żadnych dodatkowych formalności (np. zezwolenia, oświadczenia).

1.      Pracodawca ma jedynie obowiązek zgłosić (w formie powiadomienia) fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego pracę, poprzez system elektroniczny 
praca.gov.pl w ciągu 14 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.

2.      Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował  w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia - wystarczy powyższe powiadomienie złożone przez pracodawcę.
UWAGA !!! Powiadomienie podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy nie podlega opłacie.

 
W powiadomieniu, skierowanym do powiatowego urzędu pracy podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:

1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:

a.       nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,

b.      adres siedziby albo miejsca zamieszkania,

c.       numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,

d.      numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność  gospodarczą albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,

e.       numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,

f.       symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;

 

2) dane osobowe obywatela Ukrainy:

a.       imię (imiona) i nazwisko,

b.      datę urodzenia,

c.       płeć,

d.      obywatelstwo,

e.       rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,

f.       numer PESEL – o ile został nadany;

 

3) rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy;
4) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
5) miejsce wykonywanej pracy.

Informacja Szkoła Podstawowa Specjalna "Bratek"

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

 

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

na lata 2019 - 2023

 

Gmina Tuczna realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom  potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wartość dofinansowania: 143 780 zł

Całkowita wartość: 179 725 zł

DODATEK OSŁONOWY – informacje

DODATEK OSŁONOWY – informacje

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym  informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej będzie zajmował się obsługą dodatku. Wypełnione wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w godzinach od 7.30 do 15.30 w nowym budynku GOPS Tuczna, Tuczna 191, 21-523 Tuczna.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek
do dnia 31 października 2022 r. 


Więcej o dodatku osłonowym - tutaj

Do pobrania:

1. WZÓR WNIOSKU
2.  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
3. POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY