^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Wybierz Aktywność

Zarządzenie dzień 24 grudnia 2021 r. wolny od pracy

Informacja - Rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci.

            Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:

  • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
  • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
  • opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
  • pomoc w nauce,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom,
  • racjonalnego dysponowania budżetem,
  • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.


Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby chętne do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej.                            Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

„Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”

                                                        

 

Podstawowe informacje o projekcie pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, finansowanym z Funduszu Sprawiedliwości,  którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,  realizowanym w okresie od kwietnia 2020r. do czerwca 2022r.

  
      

Poniższe informacje opracowane zostały na podstawie obowiązującego Regulaminu organizacji i prowadzenia mediacji pozasądowych na etapie postępowania wykonawczego, w ramach realizowanego projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, przygotowanego przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości  w Warszawie.

 

 

1.W jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie realizowany jest projekt pn. Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej
na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie
, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Czas realizacji projektu to kwiecień 2020r. - czerwiec 2022r.

 

2.Główny cel projektu: Zmniejszenie powrotności do przestępstw oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem poprzez zastosowanie mediacji jako formy sprawiedliwości naprawczej.

 

3.W projekcie poprzez sformułowanie „mediacja”  - rozumie się  dobrowolną i poufną metodę rozwiązywania sporów (kryzysów), powstałych w wyniku przestępstwa, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego mediatora dochodzą do porozumienia, przy czym co najmniej jedną ze stron sporu jest osoba skazana, odbywająca karę pozbawienia wolności, osadzona w jednostce penitencjarnej położonej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, która przystąpiła do projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Lublinie, iwystąpiła z inicjatywą mediacji pozasądowej w sprawach, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody.

 

4.Finansowanie: mediacje pozasądowe finansowane są  z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, mediacje sądowe ze środków Skarby Państwa.

W programie pilotażowym  nieodpłatnie realizowane są wyłącznie mediacje dotyczące sporów (kryzysów) powstałych w wyniku przestępstwa. 

 

5. Limitbezpłatnych mediacji:

- w roku 2021r. ustalono limit do 100 mediacji we wszystkich jednostkach penitencjarnych objętych działaniami projektowymi,

- w roku 2022r. ustalono limit do 50 mediacji we wszystkich jednostkach penitencjarnych objętych działaniami projektowymi.

Dane dotyczące bezpłatnych mediacji zostały zweryfikowane   względem zapisu w regulaminie i są zgodne z najnowszymi zmianami.

 

6. Wszczęcie mediacjimoże nastąpić w szczególności ( m. in.):

-na wniosek uczestnika projektu- jednej ze stron pod warunkiem, że pozostałe strony wyraziły  zgodę na mediację;

- na zgodny wniosek stron.

 

7. Uczestnik projektuto osoba, zainteresowana udziałem w mediacji, realizowanej na zasadach określonych w Regulaminie, która zainicjowała prowadzenie mediacji pozasądowej składając deklarację udziału
w Projekcie, w celu rozwiązania sporów powstałych w wyniku przestępstwa, przy czym co najmniej jedną
ze stron sporu jest osoba skazana, odbywająca karę pozbawienia wolności, osadzona w jednostce penitencjarnej położonej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

 

8.  Postępowanie mediacyjne kończy ( m. in.):

-zawarcie lub niezawarcie ugody przez strony;                                                                 
-ponowne, nieusprawiedliwione niestawienia się przez tą samą stronę     postępowania  na posiedzenie mediacyjne;

-pisemna rezygnacja z prowadzenia mediacji zgłoszona przez stronę lub strony  postępowania mediacyjnego;

-pisemne oświadczenie mediatora o bezcelowości lub niemożności prowadzenia mediacji.

 

7. Skutki zawarcia mediacji:
-możliwość rozwiązania kryzysów, wynikłych z przestępstwa oraz odbudowanie lub poprawę  relacji zachwianych w wyniku przestępstwa,

-uzyskanie przeprosin, zadośćuczynienia moralnego i/lub materialnego,
-zakończenie konfliktu lub jego załagodzenia, poprze wypracowanie przez strony konfliktu własnej , wspólnie zaakceptowanej, zgodnej z prawem ugody.

 

Mediacja dla osoby pokrzywdzonej to okazja do wyrażenia swoich uczuć , poczucia krzywdy, i straty, a także wyrażenia oczekiwań i potrzeb. Sprawca ma możliwość przejąć odpowiedzialność  za skutki swojego postępowania i podjąć działania naprawcze. Dodatkowo zawarcie ugody w przypadku osoby pozbawionej wolności jest jedną z przesłanek, które sąd bierze pod uwagę  przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia (co nie jest jednoznaczne z pozytywnym postanowieniem

w tej sprawie)

 

Ulotka informacyjna

 

Plakat

 

Pomoc dla pogorzelców 2021

Postępowanie asystent osobisty i komputery stacjonarne GOPS Tuczna

Protokół z postępowania zakup komputerów.

 

Wykazu rejonów pracy pracowników socjalnych

OGŁOSZENIE Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021

OGŁOSZENIE

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej od 01.09.2021r.  rozpocznie kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Tuczna do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Pomoc żywnościowa może być przekazana osobom spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową osoby lub rodziny  (dochody za sierpień 2021).

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 01.09.2021 do 30.09.2021

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Informacja dla świadczeniobiorców:
- zasiłku rodzinnego -specjalnego zasiłku opiekuńczego -funduszu alimentacyjnego

Zalecany do wykorzystania wzór wniosku znajduje się na internetowej stronie MRPiPS pod adresem: 

  https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019


NOWY OKRES ZASIŁKOWY - ZŁÓŻ WNIOSEK W SIERPNIU - ZACHOWAJ CIĄGŁOŚĆ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

Informujemy o dostępności papierowych formularzy wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022.

Złóż wniosek w sierpniu 2021 r. aby zachować ciągłość wypłat świadczeń. Wnioski można wydrukować samodzielnie ze strony Ministerstwa lub odebrać formularz w naszej siedzibie. Zachęcamy do skorzystania z opcji złożenia wniosku online np. za pośrednictwem portalu [email protected] Wnioski na nowy okres zasiłkowy o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski na nowy okres świadczeniowy o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wersji papierowej są przyjmowane od 2 sierpnia br. w siedzibie GOPS.

Nie umawiamy na termin złożenia wniosku - obowiązuje kolejka.
W biurze podawczym może znajdować się jedna osoba.

 

Wnioski przyjmujemy: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8:00 - 12:00
Przyjmujemy wypełnione wnioski, jest jedno stanowisko obsługi, gdzie nie ma możliwości wypełnienia wniosku na miejscu.
Prosimy zachować bezpieczny dystans od innych osób.
Wnioski złożone w sierpniu br. dają gwarancję ciągłości wypłat.