^ Do góry
facebook

GOPS Tuczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej - woj. lubelskie

Pomoc dla pogorzelców 2021

Postępowanie asystent osobisty i komputery stacjonarne GOPS Tuczna

Protokół z postępowania zakup komputerów.

 

Wykazu rejonów pracy pracowników socjalnych

OGŁOSZENIE Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021

OGŁOSZENIE

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej od 01.09.2021r.  rozpocznie kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Tuczna do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Pomoc żywnościowa może być przekazana osobom spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową osoby lub rodziny  (dochody za sierpień 2021).

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 01.09.2021 do 30.09.2021

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Informacja dla świadczeniobiorców:
- zasiłku rodzinnego -specjalnego zasiłku opiekuńczego -funduszu alimentacyjnego

Zalecany do wykorzystania wzór wniosku znajduje się na internetowej stronie MRPiPS pod adresem: 

  https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019


NOWY OKRES ZASIŁKOWY - ZŁÓŻ WNIOSEK W SIERPNIU - ZACHOWAJ CIĄGŁOŚĆ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

Informujemy o dostępności papierowych formularzy wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022.

Złóż wniosek w sierpniu 2021 r. aby zachować ciągłość wypłat świadczeń. Wnioski można wydrukować samodzielnie ze strony Ministerstwa lub odebrać formularz w naszej siedzibie. Zachęcamy do skorzystania z opcji złożenia wniosku online np. za pośrednictwem portalu Emp@tia Wnioski na nowy okres zasiłkowy o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski na nowy okres świadczeniowy o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wersji papierowej są przyjmowane od 2 sierpnia br. w siedzibie GOPS.

Nie umawiamy na termin złożenia wniosku - obowiązuje kolejka.
W biurze podawczym może znajdować się jedna osoba.

 

Wnioski przyjmujemy: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8:00 - 12:00
Przyjmujemy wypełnione wnioski, jest jedno stanowisko obsługi, gdzie nie ma możliwości wypełnienia wniosku na miejscu.
Prosimy zachować bezpieczny dystans od innych osób.
Wnioski złożone w sierpniu br. dają gwarancję ciągłości wypłat.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 27 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO  Asystenta rodziny

z dnia 27 lipca 2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystent rodziny

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Tuczna 191A, 21-523 Tuczna

 

 1. Określenie stanowiska:

 

Asystent rodziny        

 

 1. Rodzaj zatrudnienia:

 

Umowa zlecenie w wymiarze 16 godzin w miesiącu

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 

 1. a) posiada:
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub  rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu prac y z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608);

 1. b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

1. c) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

1. d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

1. e) posiada obywatelstwo polskie;

 1. f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • wymogi pożądane:
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 5. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,
 6. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 7. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność rozwiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 8. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 9. kreatywność,
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 11. nieposzlakowana opinia,
 12. umiejętność pracy w grupie,
 13. prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami samorządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty:

 1. CV: list motywacyjny – pisany odręcznie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach innych niż wymienione w art. 22¹§1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. z 2020 r. poz. 1320) przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą Tuczna 191A, 21-523 Tuczna w przeprowadzeniu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zawierającego ponadto stwierdzenie, że kandydat został poinformowany o prawach i obowiązkach oraz, że przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Informacja - rehabilitacja w ramach NFZ

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 ORAZ TERMINY ICH SKŁADANIA

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022
ORAZ TERMINY ICH SKŁADANIA

 

Zalecany do wykorzystania wzór wniosku znajduje się na internetowej stronie MRPiPS pod adresem: 

  https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.
   
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 listopada.
   
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
 • ​W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Program Stypendiów Pomostowych 2021/2022